Đački parlament

 

Prema članu 105. zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, u osnovnim i srednjim školama organizuje se đački parlament radi:
– davanja mišljenja i predloga stručnim organima, savetu roditelja, školskom odboru… o školskom programu, vannastavnim aktivnostima, pravilima ponašanja u školi, kao i u drugim pitanjima od značaja za obrazovanje učenika;
– razmatranja odnosa i saradnje učenika i nastavnika, vaspitača ili stručnog saradnika i atmosfere u školi;
– obaveštavanja učenike o pitanjima od posebnog značaja za njihovo školovanje;
– aktivnog učešća u procesu planiranja razvoja škole i u samovrednovanju škole.

Parlament čine po dva predstavnika svakog odeljenja u školi. Članove parlamenta biraju učenici odeljenske zajednice svake školske godine. Članovi parlamenta biraju predsednika.

Program rada parlamenta sastavni je deo godišnjeg plana rada škole.

Učenički parlamenti škola mogu da se udruže u zajednicu učeničkih parlamenata.